Thursday, August 25, 2016

Lao-American reading center opens in Luang Prabang

The Lao-American reading center is open in the Luang Prabang Public Library. Hours are Mondays-Fridays 8:00-17:00. Topics include business and economics, protection of the environment, trafficking in persons and narcotics, democracy and human rights, and current events in ASEAN countries and around the world. It also contains materials about American people, society, values, literature, arts, sports, history, and government policies.

ສູນອ່ານປຶ້ມ ລາວອາເມລິກາ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ທາງດ້ານໃນຂອງຫໍສະໝຸດແຂວງຫຼວງພະບາງ ເຊິ່ງໄດ້ມີປຶ້ມອ່ານຫຼາຍກວ່າ 1000 ເຫຼັ້ມ ແລະ ວາລະສານພາສາອັງກິດ ໄວ້ໃຫ້ທ່ານອ່ານ ເພື່ອຊ່ວຍພັດທະນາຄວາມສາມາດທາງດ້ານອ່ານພາສາອັງກິດ ແລະ ຮຽນຮູ້ດ້ານອື່ນໆຕື່ມອີກເຊັ່ນ: ເສດຸຖະສາດ ແລະ ທູລະກິດ, ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ສິດທິມະນຸດ ແລະ ສິ່ງເສບຕິດ, ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ການຄ້າມະນູດ, ກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງທີ່ຢູ່ປະເທດອາຊຽນ ແລະ ທົ່ວໂລກ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີເອກະສານການດຳລົງຊີວິດກ່ຽວກັບຄົນອາເມລິກາ, ສັງຄົມສາດ, ຄຸນຄ່າທາງວັດທະນະທຳ, ວັນະຄະດີ, ສິນລະປະ, ກິລາ, ປະຫວັດສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ.

No comments: